VÅR HISTORIA & VETENSKAPLIGA GRUND

Konsultgruppen DILL var ursprungligen ett utvecklingsprojekt med stöd av Volvokoncernens Stabsenhet för Organisationsutveckling.

Som forskare inom psykologi och psykiatri rekryterades docent Leif Wallin att initiera projektet. Sigrid Hedén Kaber rekryterades för att leda och utveckla projektet "Volvo satsar friskt".

Vårt första mål var att ställa samman ett vetenskapligt baserat underlag. Ett andra mål var att beskriva de metoder och verktyg som sedan kom till användning i tillämpade förändrings- och utvecklingsprojekt på olika nivåer i företaget. Med Volvos goda vilja övergick konsultgruppen på 90-talet till att bli ett självständigt företag som sedan fortsatt att arbeta inte bara för Volvo utan med mycket goda resultat även för många andra bemärkta företag.

Inriktningen var i sammanfattning byggd på övertygelsen att hänsyn till ergonomiska villkor och inte minst psykosociala sådana å ena sidan och ökad effektivitet å den andra kunde förmås att gynna varandra. Uppgiften vara att driva organisationsutveckling på ett sådant sätt att resultaten jävade den djupt rotade föreställningen att det måste råda ett motsatsförhållande mellan att vara humanitär eller mänsklig och att vara effektiv. Forskningsunderlaget fanns som visade att detta var fullt möjligt. Gruppen kunde snart visa att det gick att öka såväl effektiviteten i arbetet som kvaliteten i det man producerade på ett sådant sätt att arbetsgruppens trivsel och arbetsglädje förbättrades avsevärt.  

Den teoretiska bakgrunden som finns påvisad i många vetenskapliga studier är att trivsel som ökar på grund av ökning av engagemang, helhetssyn och påverkansmöjligheter, ger uthålliga förbättringar av resultat både vad avser produktivitet, kvalitet och arbetstrivsel. Sålunda har man i många studier genom att öka inflytandet, ge bättre insyn i arbetsprocessen som helhet och förstärka upplevelsen av mening med arbetet fått medarbetare både i tjänstemanna- och arbetarmiljöer att öka sitt engagemang och nå bättre resultat. Man har också påvisat positiva effekter såsom trivsel, hälsa och närvaro på arbetsplatsen.

Vad som torde vara den specifika styrkan i Dills sätt att arbeta är förmågan att engagera och aktivera chefer och medarbetare i de förändringsprocesser som behövs för att nå dessa mål. Med ett minimum av spilld produktionstid är det med Dills metoder möjligt att involvera och engagera medarbetare på de flesta arbetsplatser till att själva medverka aktivt för att uppnå de förbättringar som man tillsammans satt upp som mål. De verktyg som används är enkla och lättförståeliga och processerna genomförs med respekt för de berördas integritet.

 

Göteborg den 20/11 2010

 

Leif Wallin

MD PhD BA